Škola komensky

Ochrana osobných údajov

 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje, ako spoločnosť KOMENSKY, s.r.o. Zapísaný v: Obchodný register Mestského súdu Košice , oddiel: Sro, vložka číslo: 21078/V, IČO: 43 908 977, zhromažďuje, spracúva a používa údaje, ktoré získavame v súvislosti s vaším používaním mobilnej aplikácie Mozgožrút a Mozgožrútik. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov by ste si mali dôkladne prečítať, pretože všetky údaje, ktoré získame prostredníctvom aplikácie, podliehajú podmienkam popísaným v tomto vyhlásení.

·                    'Osobné informácie' a 'osobné údaje' sú údaje o Vás a môžu obsahovať Vaše meno a email a akékoľvek iné informácie o Vás, ktoré nám môžete poskytnúť.

·                    KOMENSKY, s.r.o. je povinný rešpektovať súkromie a konať v zhode s platnými zákonmi o ochrane údajov.

·                    KOMENSKY, s.r.o. ubezpečuje používateľov, že sa ich osobné údaje spracúvajú korektne, zákonne a v súlade s dobrými praktikami, a že ich zhromažďuje iba na určité účely, ktoré sú známe a s ktorými používateľ  súhlasí, keď si zvolí používať mobilnú aplikáciu Mozgožrút alebo Mozgožrútik.

·                    Inštaláciou aplikácie Mozgožrút alebo Mozgožrútik používateľ  súhlasí, aby KOMENSKY, s.r.o. uchoval a spracoval informácie uvedené mimo všeobecných systémových informácií a aby boli jeho aktivity zaznamenávané. KOMENSKY, s.r.o. berie bezpečnosť a utajenosť osobných údajov držiteľa účtu vážne a bude sa snažiť zaistiť aby tieto údaje nikdy neboli odhalené tretej strane bez toho, aby držiteľ účtu predtým na to poskytol jednoznačný súhlas.

·                    KOMENSKY, s.r.o. zriadil primerané opatrenia čo sa týka zásad elektronickej komunikácie s jeho klientmi.

·                    KOMENSKY, s.r.o. ubezpečuje držiteľov účtu, že sa vždy bude usilovať o to aby ich osobné údaje boli vždy:

        -         spracovávané v súlade s dodržiavaním práv držiteľa účtu;

        -         spracovávané korektne a zákonne;

        -         obdržané iba za určitým a zákonným účelom;

        -         primerané, relevantné a úmerné svojmu účelu;

        -         správne a aktualizované;

        -         bezpečne uchované;

        -         neuchovávané dlhšie ako je to pre daný účel potrebné.

·                    KOMENSKY, s.r.o. môže odhaliť osobné údaje iba keď mu tak nariadi uznesenie Rozhodného práva a/alebo nariadenie Regulačného orgánu.

·                    Spustením aplikácie a preskočením prihlásenia v aplikácií Mozgožrut držiteľ účtu súhlasí, aby KOMENSKY, s.r.o. použil jeho  osobné údaje (email) ako jednoznačný identifikátor hrajúceho. Tieto osobne údaje budú použité na uchovanie jeho postupu v aplikácii a bude evidovaný práve na tento email.

·                    Od všetkých zamestnancov KOMENSKY, s.r.o.  sa vyžaduje aby konali v zhode so zásadami ochrany osobných údajov. Táto ochrana osobných údajov znamená, že sú zamestnanci povinní udržovať používateľove údaje prísne dôverné. Táto povinnosť trvá aj po tom, ako zamestnanec odíde z KOMENSKY, s.r.o. 

·                    Držiteľ účtu nám môže hocikedy napísať aby požiadal o kópiu týchto údajov a aby opravil hocijaké nesprávne údaje. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania Vašich Osobných informácií, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo na nižšie uvedenej adrese. V prípade potreby môže používateľ   svoje osobné údaje opraviť, doplniť a skompletizovať. Ohľadom týchto informácií nás môžete kontaktovať na e-mail: info@komensky.sk, alebo na adrese

KOMENSKY, s.r.o.
Park mládeže 1
040 01  Košice